+48 788 945 399 | Na terenie Warszawy transport gratis!

Regulamin

 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY ZESTAWÓW DO KLIENTA ZIELONYFARTUCH.PL

I. DEFINICJE

 1. Usługodawca – Zielony Fartuch Robert Pawłowski 04-119 Warszawa ul.Budrysów 20a lok 3 
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę
 3. Produkt – produkt sprzedawany Klientowi za pośrednictwem serwisu zielonyfartuch.pl, stanowiący wybrany zestaw  lub pojedyńczy produkt.
 4. Usługa – przygotowanie oraz dostarczenie Klientowi produktu
 5. Umowa – umowa zawarta z Klientem w ramach systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość
 6. Seriwis – serwis internetowy http://www.zielonyfartuch.pl

II.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Klient korzystający dokonujący zakupu Produktu oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest produkt/zestaw, stanowiący zestaw w jednym z poniższych wariantów:
  1. Zestaw chleb pszenny + dodatki
  2. Zestaw chleb żytni + dodatki
  3. Zestaw chleb bezglutenowy + dodatki
  4. Zestaw chleb razowy/orkisz + dodatki
  5. Zestaw makaron domowy tagliatelle
  6. Zestaw makaron domowy tagliatelle szpinakowe
  7. Zestaw makaron domowy tagliatelle orkiszowe
  8. Zestaw dorada cała
  9. Zestaw pstrąg cały
  10. Zestaw łosoś filet
  11. Krewetki królewskie 16/20
  12. Zestaw rosołowy
  13. Zestaw grill I
  14. Zestaw grill II
  15. Zestaw keto
  16. Zestaw rzeźnika sezonowane wołowe
  17. Zestaw rzeźnika I
  18. Zestaw rzeźnika II
  19. Zestaw Polski Stół
  20. Zestaw Smacznie i Zdrowo I
  21. Zestaw Smacznie i Zdrowo II
  22. Zestaw Owocowy Mix
  23. Produkty firmy Zakawasownia.pl
 2. Każdy z zestawów dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą.  W skład zestawu wchodzi wybrany zestaw lub wybrany produkt , każdy w oddzielnym opakowaniu  w tekturowej torbie,  z danymi Klienta takimi jak imię i nazwisko. Wraz z zestawami dostarczana jest informacja w formie pisemnej, o tym co dany pakiet zawiera.
 3. Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku ZielonyFartuch.pl („Nasze Kosze”), dostępnym pod www.zielonyfartuch.pl (zakładka „Nasze Kosze”)

IV. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę, zamierzającą skorzystać z Usług („Zamawiający”):
  1. poprzez przeznaczony do tego formularz, dostępny pod adresem www.zielonyfartuch.pl (zakładka Nasze kosze) dostępny przez 7 dni w tygodniu 24h na dobę,
  2. drogą elektroniczną – pod adresem mailowym kontakt@zielonyfartuch.pl przez 7 dni w tygodniu 24h na dobę,
 2. Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia jego otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: dane Klienta, datę złożenia Zamówienia, wybrany Produkt, adres dostawy, daty i godziny poszczególnych dostaw, ewentualne koszty dodatkowe i inne istotne dla danego Zamówienia informacje oraz potwierdzenie dokonania płatności przez Zamawiającego  na koncie bankowym Usługodawcy. 
 3. W przypadku realizacji zamówienia następnego dnia roboczego, Zamawiający jest zobowiązany do złożenia zamówienia oraz dokonania płatności w dniu poprzedzającym realizację zamówienia do godziny 13:00.
 4. Klient zobowiązany jest zgłosić ewentualne zastrzeżenie do treści potwierdzenia Zamówienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu jego otrzymania. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w w/w terminie jest równoznaczne z akceptacją treści Zamówienia.
 5. Zamówienia złożone w dzień roboczy do godz. 13.00 będą realizowane od drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia.
 6. Zamówienia złożone w dzień roboczy po godz. 13.00 oraz w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy oraz dni wskazane przez zielonyfartuch.pl na stronie internetowej pod adresem: www.zielonyfartuch.pl jako wolne, będą realizowane kolejnego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia oraz po potwierdzeniu przez Usługodawcę dokonania płatności przez Zamawiającego.
 7. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Klient zobowiązany jest poinformować zielonyfartuch.pl o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
 8. Przyjęcie Zamówienia nie jest w żadnym razie równoznaczne z udzieleniem przez Zielonyfartuch.pl zapewnienia, że świadczone przez Zielonyfartuch.pl Usługi nie będą miały negatywnego wpływu na zdrowie lub samopoczucie Klienta.

V.  PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

 1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności niezwłocznie po złożeniu zamówienia na stronie Zielonyfartuch.pl  w jeden z następujących sposobów:
  1. przelewem tradycyjnym na wskazane konto
  2. przelewem online lub kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro).
  3. Za dzień płatności uważany jest: 
  4. w przypadku płatności przelewem tradycyjnym: dzień uznania rachunku bankowego Zielonyfartuch.pl kwotą należności za dane Zamówienie lub przesłanie przez Klienta potwierdzenia przelewu na adres mailowy: kontakt@zielonyfartuch.pl
  5. w przypadku płatności kartą płatniczą: moment autoryzacji transakcji dokonanej kartą płatniczą
  6. Zielonyfartuch.pl  uprawniona jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do otrzymania należności za dane zamówienie za przekazaniem Zamawiającemu stosownej informacji droga telefoniczną lub mailową. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez Zielonyfartuch.pl za dzień złożenia zamówienia uważany będzie dzień zapłaty (uznania rachunku bankowego Zielonyfartuch.pl  kwotą należności).

VI DOSTAWA

 1. Dostawa Zamówienia odbywa się w poniedziałki, środy oraz piątki w następujących godzinach:
  1. w Warszawie w godzinach 08.00 – 13.00 oraz 17.00 – 22.00
  2. na terenie Polski w godzinach 07.00- 14.00
 2. W przypadku nieodebrania Zamówienia przez Klienta, bądź podania nieprawidłowych szczegółów adresu dostawy, Produkt uznaje się za skutecznie dostarczony, a Klient nie jest uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie przypadające na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
 3. Prawidlowe dostarczenie paczki pod wskazany przez klienta adres dokumentowane jest zdjęciem wykonywanym przez Dostawcę.

VII. ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

 1. Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.
 2. Klient uprawniony jest do wstrzymania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż 2 dni robocze przed planowaną datą wstrzymania dostawy Produktu.
 3. O zamiarze zmiany lub wstrzymania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować Zielonyfartuch.pl telefonicznie pod nr  tel. 788 945 399 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: kontakt@zielonyfartuch.pl.
 4. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do wstrzymania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania.
 5. Usługodawca informuje, że na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 ww. ustawy.

VIII. REKLAMACJE

 1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”).
 2. Reklamacja powinna zostać złożona w ciągu 24-godzin od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
 3. Reklamacja powinna zostać złożona telefonicznie pod nr tel. +48 788 945 399 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: kontakt@zielonyfartuch.pl i zawierać zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
 4. Reklamację uważa się za złożoną:
  1. w przypadku gdy została złożona droga telefoniczną: z chwilą przekazania jej treści przedstawicielowi Zielonyfartuch.pl, dostępnemu pod numerem telefonu, wskazanym w ust. 3 powyżej
  2. w przypadku gdy została złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej: z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji
 5. Reklamacja rozpatrywane są przez Usługodawcę w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia jej złożenia. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w pkt. 1, reklamacja nie będzie rozpatrywana.
 6. W razie stwierdzenia przez Zielonyfartuch.pl, iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, Zielonyfartuch.pl poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji przedstawiając stosowne uzasadnienie.
 7. Zwroty należności za Reklamacje rozpatrzone na korzyść Klienta, zostaną zwrócone w taki sam sposób, w jaki została dokonana płatność za Zamówienie. W przypadku płatności dokonanej kartą płatniczą, środki zostaną zwrócone na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej. W przypadku zwrotu środków na konto bankowe, zostaną one zwrócne na rachunek bankowy, z którego została dokonana płatność za Zamówienie.
logo

Telefon

+48 788 945 399

Email

Zapisz się do Newslettera

Otrzymuj aktualne informacje o najnowszych promocjach. Zbieraj rabaty i upusty. Bądź na bieżąco.

X